Rregullore për shpërblimin e punëtoreve të KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për Inicimin e Procedures Përmbarimore të Organi Përmbarues

Kliko Këtu

 

Rregullore nr. 06/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 01/2017, Rregullores nr. 03/2017, Rregullores nr. 04/2017 dhe Rregullores nr. 05/2017

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Paradhënjet

Kliko Këtu

 

Final Manuali dhe Politikat e Burimeve Njërzore KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Manuali i Operimit

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Pagat

Kliko Këtu

 

Rregullorja mbi Organizimin Sistematizimin e Detyrave të Punës 2019

Kliko Këtu

 

Rregullore për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve

Kliko Këtu

 

Rregullore për Matjen e Konsumit të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Lidhjes së Konsumatorëve në Shërbimet e Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Faturimit për Shërbimet e Ujit

Kliko Këtu

 

Politikat dhe Procedurat e Ndërprerjes së Shërbimeve të Ujit (E Shfuqizuar)

Kliko Këtu

 

Politikat dhe Procedurat e Ankesave dhe Kërkesave

Kliko Këtu

 

Politikat dhe Procedurat e Kyçjes (E Shfuqizuar)

Kliko Këtu

 

Politikat dhe Procedurat e Shkyçjes (E Shfuqizuar)

Kliko Këtu

 

Politikat dhe Procedurat për Dëmtimin e Rrjetit (E Shfuqizuar)

Kliko Këtu

 

Politikat dhe Procedurat për Kyçjet e Paligjshme (E Shfuqizuar)

Kliko Këtu

 

Politikat dhe Procedurat Përmbarimore

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Marëdhënie në Punë të Punëtorëve

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Mbrojtjen në Punë

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Përdorimin e Automjeteve

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Shpenzimet e Parasë

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Vlerësimin e Rrezikut

Kliko Këtu

 

Rregullore për Depo

Kliko Këtu

 

Rregullorja për Arketues

Kliko Këtu

 

Rregullorja mbi Përgjegjësin Disiplinor dhe Matriale të Punëtorëve

Kliko Këtu

 

Rregullorja e Mbrojtjes nga Zjarri

Kliko Këtu