Rregullore për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Lidhjes së Konsumatorëve në Shërbimet e Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Ndërprerjes së Shërbimeve të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Faturimit të Shërbimeve të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Matjen e Konsumit të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Përgjegjësin Disiplinore dhe Materjale të Punëtorëve të KRU Gjakova (1)

Kliko Këtu

 

Rregullore për Përgjegjësin Disiplinore dhe Materjale të Punëtorëve të KRU Gjakova (2)

Kliko Këtu

 

Rregullore për Pagat - KAPITULLI I Dispozita të Përgjithshme

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Marëdhënjen në punë të Punëtorëve

Kliko Këtu

 

Rregullore e Mbrendshme për Menaxhim të Aseteve

Kliko Këtu

 

Rregullorja e Pagave në KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për shpërblimin e Punëtorëve të KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për Inicimin e Procedures Përmbarimore të Organi Përmbarues

Kliko Këtu

 

Rregullore Nr.06/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.01/2017, Rregullores Nr.03/2017, Rregullores Nr.04/2017 dhe Rregullores Nr.05/2017

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Paradhënjet

Kliko Këtu

 

Manuali i Politikave të Burimeve Njerëzore (Final)

Kliko Këtu

 

Manuali i Operimit

Kliko Këtu