04.09.2023

RREGULLORE MBI PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE TË INTERNETIT

Kliko Këtu

15.06.2023

PLANI PËR ZVOGËLIMIN E HUMBJEVE PËR VITIN 2023

Kliko Këtu

15.06.2023

PLANI I MENAXHIMI TË LLUMIT TË ITUN - GJAKOVA

Kliko Këtu

06.06.2023

RREGULLORE NR. 882 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 862/2023 PËR ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË K.R.U. "GJAKOVA" SH.A. - GJAKOVË

Kliko Këtu

03.05.2023

RREGULLORE NR. 882 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 862/2023 PËR ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË K.R.U. "GJAKOVA" SH.A. - GJAKOVË

Kliko Këtu

RREGULLORE NR. 882 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES NR. 862/2023 PËR ORGANIZIMIN DHE SISTEMATIZIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË K.R.U. "GJAKOVA" SH.A. - GJAKOVË

Kliko Këtu

 

RREGULLORE Mbi Oganizimin e Brendshem dhe Sistematizimin e Vendeve te Punes në KRU "Gjakova" Sh a.-Gjakovë

Kliko Këtu

 

Vendim - Plotesim ndryshim rregullore

Kliko Këtu

 

RREGULLORE Nr. 858 PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES Nr.483/2019 PER INICIMIN E PROCEDURES PERMBARIMORE TE ORGANI PERMBARUES

Kliko Këtu

 

RREGULLORE Nr. 875 PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E RREGULLORES Nr.415 dt. 15.03.2019 PER PAGAT 

Kliko Këtu

 

RREGULLORE E MBRENDSHME PER MENAXHIM TE ASETEVE

Kliko Këtu

 

RREGULLORE PER SIGURINE DHE SHENDETIN NE PUNE 

Kliko Këtu

 

Rregullore për Administrimin dhe Arkivimin e dokumentave Zyrtare  Në KRU”Gjakova” Sh.A.-Gjakovë

Kliko Këtu

 

Rregullore Mbi Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në KRU”Gjakova” Sh.A.-Gjakovë

Kliko Këtu

 

Rregullore për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Lidhjes së Konsumatorëve në Shërbimet e Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Ndërprerjes së Shërbimeve të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Faturimit të Shërbimeve të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Matjen e Konsumit të Ujit

Kliko Këtu

 

 

Rregullore për Përgjegjësin Disiplinore dhe Materjale të Punëtorëve të KRU Gjakova 

Kliko Këtu

 

Rregullore për Pagat - KAPITULLI I Dispozita të Përgjithshme

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Marëdhënjen në punë të Punëtorëve

Kliko Këtu

 

Rregullorja e Pagave në KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për shpërblimin e Punëtorëve të KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për Inicimin e Procedures Përmbarimore të Organi Përmbarues

Kliko Këtu

 

Rregullore Nr.06/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.01/2017, Rregullores Nr.03/2017, Rregullores Nr.04/2017 dhe Rregullores Nr.05/2017

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Paradhënjet

Kliko Këtu

 

Manuali i Politikave të Burimeve Njerëzore (Final)

Kliko Këtu

 

Manuali i Operimit

Kliko Këtu