RREGULLORE E MBRENDSHME PER MENAXHIM TE ASETEVE

Kliko Këtu

 

RREGULLORE PER SIGURINE DHE SHENDETIN NE PUNE 

Kliko Këtu

 

Rregullore për Administrimin dhe Arkivimin e dokumentave Zyrtare  Në KRU”Gjakova” Sh.A.-Gjakovë

Kliko Këtu

 

Rregullore Mbi Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në KRU”Gjakova” Sh.A.-Gjakovë

Kliko Këtu

 

Rregullore për Zgjidhjen e Ankesave të Konsumatorëve

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Lidhjes së Konsumatorëve në Shërbimet e Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Ndërprerjes së Shërbimeve të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Procedurat e Faturimit të Shërbimeve të Ujit

Kliko Këtu

 

Rregullore për Matjen e Konsumit të Ujit

Kliko Këtu

 

 

Rregullore për Përgjegjësin Disiplinore dhe Materjale të Punëtorëve të KRU Gjakova 

Kliko Këtu

 

Rregullore për Pagat - KAPITULLI I Dispozita të Përgjithshme

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Marëdhënjen në punë të Punëtorëve

Kliko Këtu

 

Rregullorja e Pagave në KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për shpërblimin e Punëtorëve të KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për Inicimin e Procedures Përmbarimore të Organi Përmbarues

Kliko Këtu

 

Rregullore Nr.06/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.01/2017, Rregullores Nr.03/2017, Rregullores Nr.04/2017 dhe Rregullores Nr.05/2017

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Paradhënjet

Kliko Këtu

 

Manuali i Politikave të Burimeve Njerëzore (Final)

Kliko Këtu

 

Manuali i Operimit

Kliko Këtu