Rregullore për shpërblimin e punëtoreve të KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Rregullore për Inicimin e Procedures Përmbarimore të Organi Përmbarues

Kliko Këtu

 

Rregullore nr. 06/2019 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 01/2017, Rregullores nr. 03/2017, Rregullores nr. 04/2017 dhe Rregullores nr. 05/2017

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Paradhënjet

Kliko Këtu

 

Final Manuali dhe Politikat e Burimeve Njërzore KRU Gjakova

Kliko Këtu

 

Manuali i Operimit

Kliko Këtu

 

Rregullore mbi Pagat

Kliko Këtu

 

Rregullorja mbi Organizimin Sistematizimin e Detyrave të Punës 2019

Kliko Këtu