Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender 2

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU ‘Gjakova’ sha – ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Aparate kundër zjarrit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte,
ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender 2

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender 2

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Sulfat alumini Al2SO4 x nH2O

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Barriera (rampa)

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte, ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune -Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU ‘Gjakova’ sha

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Pjesë rezervë të pajisjeve të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material te shtypur

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Asfalltimi i rrugës nga rruga kryesore deri te rezervoari në Batush dhe objekti administrativ, L=900m.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune -Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi per objekte,
ormanet elektrik, rele niveli, kabllo, ndërpreres automatik)

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për anulim të tenderit : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre- ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndertimin e ujësjellesit në Lagjën e Firzës për 42 shtëpi

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Sherbimet e Internetit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rrethoja e objekteve (trafos dhe stacionit të pompave) në Sopot

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Asfaltimi i pjesëve ku është dëmtuar asfalti me rastin e defekteve nëpër terë njësit e kompanisë për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre- ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e rrugës nga Rezervari Batushë deri te kaptazha (vepra marrëse) L=8000 m, dhe
rregullimi i vepres marrese te burimi i ujit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë

Kliko këtu

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂