Njoftim për kontratë : Ndërrimi i gypave të ujësjellësit nga AC në PE100 RC, prej gjykatës deri te Emin Duraku.
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tri automjete për nevojat e kompanisë K.R.U. Gjakova Sh.A.,
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : ‘Shërbime për mirëmbajtjen e Domenit, Hostimit të web faqes, E-mailit zyrtar të KRU Gjakova,’
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU Gjakova.
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material hixhenik
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : ‘Pastrimi i automjeteve te KRU ‘Gjakova’
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë :  ‘Monitorimi dhe menaxhimi i automjeteve te KRU Gjakova nepermjet GPS-ve’
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim me kubëza, cement, blloka betoni dhe armaturë për nevojat e mirëmbajtjes'”
Kliko këtu

 

Oferte për marrie me qera 
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim me kemikale – Klor i gaztë dhe klor i lëngët dhe atestimi i bombolave të klorit'”
Kliko këtu

 

PLANIFIKIMI PERFUNDIMTAR 2023 
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim dhe montim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete)”
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim me Pompa të dozimit të tretësirës së sulfatit të aluminit”
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Ritender Pastrimi i Xhamave në te gjitha Objektet e Kompanisë”
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim me derivate  per automjetet e kompanise”
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Ritender Marrja me qera e printerave”
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i Xhamave në te gjitha Objektet e Kompanisë
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Auditimi i Kompanisë
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ritender – Rehabilitimi i ujësjellësit – Stacioni i pompimit dhe furnizimi me ujë të pijshëm për fshatin Randobravë
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Polimer për njësinë e ITUN – KRU ‘’GJAKOVA’’ SH.A. Gjakovë
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim me pelet për NJ.O Rahovec dhe Rekën e Keqe”
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizimi dhe montimi i portave kryesore në pendën e Llukës
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me 2 kaldaja për Stacionin e Filtrave 
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kompjuter dhe laptop per Kru,,Gjakova
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rehabilitimi i ujësjellësit – Stacioni i pompimit dhe me ujë të pijshëm për fshatin Randobravë
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Marrja me qera e printerave
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Aparatet kunder zjarrit
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : ‘Renovimi, Mirëmbajtja Objekteve Ndërtimore të KRU Gjakova sh.a,
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material laboratorik për laboratorin e ITUN
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Auditimi i Teknologjisë Informative- Ritender
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me motorr pompa zhytëse vertikale (rakete)
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Klima për ftohje
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Serverë – Ritenderim
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Sherbimet e internetit
Kliko këtu

 

Ndertimin e ujësjellesit në Lagjën e Firzës për 42 shtëpi
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Distilatorë për Laborator
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e sistemit ekzistues dhe implementimi i faturimit mobil ne terren’
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i zyreve me karrika
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Distilatorë për Laborator
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kemikale – Klor i gaztë dhe klor i lëngët
Kliko këtu

 

Lista e 10 furnizuesve me te medhenj
Kliko këtu

 

Kontratat me vlera te larta
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova-Ritender
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë-Rishpallje
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Shërbime dhe mirëmbajtja e Domenit, Hostimit të web faqes, SSL certifikatës dhe E-mailit zyrtar të KRU Gjakova
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kemikale – Klor i gaztë dhe klor i lëngët
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Serverë
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me 20 kamera me pajisje përcjellëse për nevojat e KRU Gjakova
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me makineri te rendë- eskavator me rrota
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Auditimi i Teknologjisë Informative
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me kemikale – Klor i gaztë dhe klor i lëngët-Rishpallje
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : “Furnizim dhe montim me panella sollare ne rezervoaret ne zonen e sherbimit dhe kartelava GSM”
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Hulumtimi i Kënaqshmerisë së Konsumatorve për shërbimet e ofruara nga K.R.U “ Gjakova” Sh.A për vitin 2021
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova
Kliko këtu

 

Planifikimi Perfundimtar 2022
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Dekorimi i Objektit te drejtorise për festat e fund vitit
Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material zyrtar

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me bombola te klorit të gaztë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rrethoja e parcellës te Diga (në mes të rrugës dhe gjelbërimit) te Liqeni – Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me pompa dozuese te klorit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU ‘Gjakova’SH.A – Ritender 2

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me pelet për NJ.O. Rahovec dhe NJ.O. Reka e Keqe

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Pjesë rezervë të pajisjeve të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova _ Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rrethoja e parcellës te Diga (në mes të rrugës dhe gjelbërimit) te Liqeni

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte, ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender 3.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim dhe montimi i Klimave për ftohje në objektet e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material laboratorik Fiziko-Kimik dhe Bakteriologjik për nevojat e KRU
‘’GJAKOVA’’ SH.A.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Shpenzimet per pandemi Covid 19

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me serverë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender 2

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU ‘Gjakova’ sha – ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Aparate kundër zjarrit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte,
ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender 2

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender 2

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Pastrimi i automjeteve të KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Sulfat alumini Al2SO4 x nH2O

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Barriera (rampa)

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi për objekte, ormanët elektrik, rele niveli, kabllo, ndërprerës automatik)-Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune -Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU ‘Gjakova’ sha

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me Pjesë rezervë të pajisjeve të Teknologjisë Informatike për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material te shtypur

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Asfalltimi i rrugës nga rruga kryesore deri te rezervoari në Batush dhe objekti administrativ, L=900m.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune -Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me material elektrik për nevojat e mirëmbajtjes elektrike (ndiqimi per objekte,
ormanet elektrik, rele niveli, kabllo, ndërpreres automatik)

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për anulim të tenderit : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre- ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndertimin e ujësjellesit në Lagjën e Firzës për 42 shtëpi

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Sherbimet e Internetit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Rrethoja e objekteve (trafos dhe stacionit të pompave) në Sopot

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Asfaltimi i pjesëve ku është dëmtuar asfalti me rastin e defekteve nëpër terë njësit e kompanisë për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre- ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e rrugës nga Rezervari Batushë deri te kaptazha (vepra marrëse) L=8000 m, dhe
rregullimi i vepres marrese te burimi i ujit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë

Kliko këtu

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂