12.09.2023 15:34

Ftesë për ofertim për marrjen me qera të hapësirave për Pikë arkëtuese

 

Kliko Këtu

04.09.2023 12:13

Vendim për anulimin e konkursit për pozitën:

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Kliko Këtu

01.08.2023 12:56

Konkurs Publik - Për plotësimin e një (1) pozite të punës:

Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit

Kliko Këtu

Vendim - Anulohet konkursi për pozitën:

Drejtor Komercial

Kliko këtu

Vendim për përzgjedhjen dhe pranimin e kandidatëve për pozitën:

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Njoftim për rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën:

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Njoftim për rezultatet përfundimtare të vlerësimit për pozitën:

Inxhinier për projektim dhe Menaxhim të Projekteve

Kliko këtu

Njoftim - Lista definitive për intërvisten me gojë për pozitën:

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Kliko këtu

Njoftim - Lista definitive për intërvisten me gojë për pozitën:

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Vendim - Anulohet konkursi për pozitën:

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Njoftim për rezultatin përfundimtar të vlerësimit për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për pozitat:

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për pozitat:

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Njoftim - Lista definitive për intërvisten me gojë për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Njoftim - Rezultatet e testit me shkrim për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Lista definitive për testin me shkrim për pozitat

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Lista definitive për testin me shkrim për pozitat

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Lista definitive për testin me shkrim për pozitat

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Lista e ngushtë për pozitat:

Inxhinier për Projektim dhe Zhvillim

Elektricist - Mirëmbajtja dhe Zhvillimi

Kliko këtu

Lista e ngushtë për pozitat:

Drejtor Komercial 

Lexues/Shpërndarës i Faturave

Kliko këtu

Lista e ngushtë për pozitën:

Zyrtar/e i/e Sigurisë Informatike

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Agjustator - Saldues

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Inxhinier i Elektroteknikës në Impiantin për Trajtim të Ujërave të ndotura

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Menaxher/e për Furnizim me ujë

Kliko këtu

Vendim - Anulohet Konkursi Për Pozitën:

Punëtor Fizik

Kliko këtu

Konkurs – Drejtor Komercial (1)

                     Punëtor Fizik - Njësia Rahovec (1)

                     Lexues/Shpërndarës i Faturave (3)

                     Agjustator – Saldues (1)

                     Elektricist në Mirëmbajtje dhe Zhvillim (1)

                     Zyrtar i Sigurisë Informatike (1)

                     Menaxher/e për Furnizim me ujë (1)

                     Inxhinier i Elktroteknikës në Impiantin për Trajtim të Ujërave të Ndotura (1)

                     Inxhinier/e për Projektim dhe Menaxhim i projekteve (2)

Kliko këtu

Lista me  Rezultatet Finale pas intervistet me goj
Kliko këtu

Vendimi per vozites të KE-së
Kliko këtu

Vendimi për Detektues i rrjedhave në rrjet të ujësjellësit
Kliko këtu

Vendimi për Lexues-Shpërndarës i Faturave
Kliko këtu

Vendimi për Rojtar
Kliko këtu

Vendimi për pastruese
Kliko këtu

Kanditatet Final per intervist me goje
Kliko këtu

Rezultatet e Testit me shkrim
Kliko këtu

Lista Finale për Testin me shkrim
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Pastruese (2)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Detektues i Rrjedhave në Rrjet të Ujësjellësit (1)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Lexues/Shpërndarës i Fakturave/Arkatar (3)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Vozitës i Automjetit - Kryeshefit Ekzekutiv(1)
Kliko këtu

Lista Përfundimtare -  Rojtar (5)
Kliko këtu

Njoftim Anulim -  Manipulues dhe Mirëmbajtës i Pompave - Sopot (1)
Kliko këtu

Konkurs -  Vozitës i Automjetit - Kryeshefit Ekzekutiv(1)
Detektues i Rrjedhave në Rrjet të Ujësjellësit (1)
Manipulues dhe Mirëmbajtës i Pompave - Sopot (1)
Rojtar (5)
Pastruese (2)
Lexues/Shpërndarës i Fakturave/Arkatar (3)

Kliko këtu

VENDIM  - Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Kliko këtu

Konkurs - Zyrtar Kryesor Financiar dhe i Thesarit
Kliko këtu