Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me Kompjuter dhe Laptop për KRU ‘Gjakova’ sha

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me barriera (rampa)

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me material të shtypur

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Asfalltimi i rrugës nga rruga kryesore deri te rezervoari në Batush dhe objekti administrativ, L=900m.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Rrethoja e objekteve (trafos dhe stacionit të pompave) në Sopot

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Asfaltimi i pjesëve ku është dëmtuar asfalti me rastin e defekteve nëpër terë njësit e kompanisë për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbimet e Internetit

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Shitja e materialit të dalë nga përdorimi

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3

Kliko këtu

 

Kontrata me vlerë të mëdha për vitin 2021 

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu