Tarifat e reja për konsumatorë

Bazuar në Ligjin 05/L-042 për Rregullimin e Shërbimeve të Ujit dhe konform Nenint 15 të Rregullores 07/2016 për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë, ARRU ka miratuar Urdhëresën Tarifore të Shërbimit (UTSH) për KRU "Gjakova" Sh.A.- Gjakovë.