STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

 

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

 

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

 

STATUTI  I KOMPANISE RAJONALE TE UJESJELLESIT "GJAKOVA" SH.A.

Kliko Këtu

 

STATUTI I KOMPANISË

Shkurtimi i emërtimit të shoqërisë është K.R.U. "Gjakova" SH.A. Emërtimi i Shoqërisë Aksionare (në këtë tekst e quajtur: shoqëria), mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose me shkronja të vogla.

Kliko Këtu

 

KODI I ETIKËS SË KOMPANISË

Kodi i Etikёs dhe Qeverisja Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike Kodi i Etikёs dhe Qeverisja Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike.

Kliko Këtu