Njoftim për dhënje të kontrates

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit Brekoci III (Lagjja e Jetishëve) - punë shtesë.