URDHËRESA TARIFORE

URDHËRESA TARIFORE E SHËRBIMEVE  KRU “Gjakova”  SH.A. - Gjakovë për vitin 2020