Njoftim për kontratë : Asfaltimi i pjesëve ku është dëmtuar asfalti me rastin e defekteve nëpër terë njësit e kompanisë për KRU Gjakova

Kliko këtu

 

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre- ritender

Kliko këtu

 

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me rroba pune

Kliko këtu

 

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë-Ritender

Kliko këtu

 

 

FTESË PËR OFERTIM PËR SHITJE

Kliko këtu

 

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3

Kliko këtu

 

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1

Kliko këtu

 

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Sherbime televizive informative dhe përcjellja e aktiviteteve të KRU’Gjakova”sh.a-Gjakovë

Kliko këtu

 

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

 

Njoftim për kontratë : Dislokimi dhe ndërrimi i gypit nga AC në PE për fshatrat Xërxe,Gexhë, Radostë, Ratkoc, Denjë dhe Dobidol

Kliko këtu

 

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu

 

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me tavoline konference dhe karrika rrotulluese për zyre

Kliko këtu

 

 

Njoftim për dhënie të kontratës : Mirëmbajtja e bazës së të dhënave të Kompanisë

Kliko këtu

 

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja e rrugës nga Rezervari Batushë deri te kaptazha (vepra marrëse) L=8000 m, dhe
rregullimi i vepres marrese te burimi i ujit

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Mirëmbajtja Servisimi i automjeteve për terë kompaninë e KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me klorur të Hekurit FeCl3 

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim me autogoma dhe bateri për nevojat e KRU Gjakova

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Hasit të Prizrenit –faza 1.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Servisimi i pompave dhe rimbeshtellja e motorrëve te KRU Gjakova sh.a.

Kliko këtu

 

Njoftim për kontratë : Furnizim i punëtorëve me mjete pune për të gjitha njësitë

Kliko këtu

 

Lista - Rezultatet përfundimtare për Inxhinier të Elektroteknikës dhe Mekanikës

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punëtor ne njësinë e Kontrollës

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Portoarkatar

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Inxhinier i Elektroteknikës në Impiant të Trajtimit të Ujërave të Ndotura

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Inxhinier i Mekanikës në Impiant të Trajtimit të Ujërave të Ndotura

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Menaxher i Sektorit të Ujerave të Ndotura

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punetor Fizik.

Kliko këtu

 

Titulli i vendit të punës- Shef i Njësisë së Leximit të Ujëmatësve. (NJO-Rekë e Keqe)

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punëtor Fizik.

Kliko Këtu

 

NJOFTIM PËR ANULIM TË KONKURSIT

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Portoarkatar/e- NJO- Rahovec.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar. (2)

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Specialist/e në Nj. e Buxhetit dhe Planifikimit Financiar.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Rojtar.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Zyrtar/e për Projektim dhe Zhvillim.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Asistente/e i Njësisë Për Banka dhe Njësitë Monetare.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës- Punëtor Fizik.

Kliko Këtu

 

Titulli i vendit të punës - Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm.

Kliko Këtu

 

Ofertë për marrje me qera dhe pikë Arkëtuese.

Kliko Këtu

 

Ofertë për dhënje me qera dhe pikë Arkëtuese.

Kliko Këtu