Njoftim për kontratë

Kompletimi i objektit Administrativ në NJ.P Batushë.