Njoftim për kontratë

Rivlerësimi i aseteve fikse të Kompanisë.