Njoftim për kontratë

Mbikqyrja dhe monitorimi i stacioneve të pompave në zonat rurale për nevojat e KRU Gjakova.