Njoftim për kontratë

Furnizim me pompa zhytëse për ujëra të zeza për nevojat e KRU “Gjakova” SH.A. Gjakovë