Njoftim për kontratë

Mirëmbajtja e automjeteve për tërë Kompaninë.