Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizimi me material zyrtar për nevojat e Kompanisë do të bëhet me qëllim të funksionimit të rregullt të veprimtarisë.