Njoftim për dhënje të kontrates

Kompletimi i objektit Administrativ në NJ.O Batushë – Ritender - Punë shtesë.