Njoftim për dhënje të kontrates

Rivlerësimi i aseteve fikse të kompanisë.