Njoftim për dhënje të kontrates

Mbikqyrja dhe monitorimi i stacioneve të pompave në zonat rurale për nevojat e KRU "Gjakova" Sh.A