Njoftim për dhënje të kontrates

Përfundimi i punimeve të ujësjellësit për 28 fshatra-Gjakovë.