Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me derivate për automjetet e Kompanisë.