Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me material higjenik për nevojat e Kompanisë do të bëhet me qëllim të funksionimit të rregullt të veprimtarisë.