Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizim me material të shtypur.