Njoftim për dhënje të kontrates

Mirëmbajtja e bazes së të dhënave të kompanisë.