Njoftim për dhënje të kontrates

Furnizimi me material laboratorik fiziko kimik dhe bakteriologjik për nevojat e KRU “Gjakova”