22 Marsi-Dita Botërore e Ujit

22 Marsi-Dita Botërore e Ujit!
Dita Botërore e Ujit e shënuar për herë të parë me 22 Mars 1993, kjo ditë shënohet me qëllim të tërheqjes së vëmendjes për kujdesin e ujit për pirje dhe apelimit të, të gjithëve që të ndihmojmë në menaxhimin sa me të mirë të burimeve të ujit.
Sasia e burimeve ujore varet kryesishtë nga dy faktorë; reshjet atmosferike dhe shfrytëzimi racional nga faktori njeri.
Jo vetëm në këtë ditë të shënuar, por në vazhdimësi KRU “Gjakova” apelon për kujdes të shtuar në shfrytëzimin e ujit të pijes, ndihmoni që të administrojmë ujin që përdorim në mënyrë të përgjegjëshme!
“Ta cmojmë ujin”!
KRU “Gjakova” Sh.A.
22.03.2021.

Njoftim

Edhe në këto ditë vikendi, ekipet e KRU “Gjakova” të angazhuar në pastrimin dhe dezinfektimin e ambienteve punuese të kompanisë.
Dezinfektimi po bëhet në të gjitha njësit, Gjakovë, Prizren dhe Rahovec!
KRU “Gjakova” gjithmonë në shërbim të qytetarëve!

Defekt

Defekt.
Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se kemi defekt në gypin kryesor fi 200 në njësin e Rahovecit!
Për arsye të punimeve në lokalizimin dhe sanimin e defektit, mbesin pa furnizim me ujë të pijes një pjesë e qytetit të Rahovecit dhe fshati Brestovc.
Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit duke ndërmarrë të gjitha masat e duhura, që të rikthejnë sa më parë furnizimin me ujë.
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
K.R.U.”Gjakova” SH.A.
12.03.2021.

Njoftim

Konsumatorë të nderuar;
Me rënjen e temperaturave KRU “Gjakova” apelon që të shtoni kujdesin ndaj ujëmatësve , sidomos ju që ujëmatësit i keni të vendosur në ambiente të hapura.
Mbështillni mirë ujëmatësit tuaj dhe pjesët përcjellëse sepse ngrirja e tyre mundë të shkaktojë defekte-dëmtime të pjesëve hidro-teknike.
Ju faleminderit!
KRU “Gjakova” SH.A.
10.03.2021.

U R DH Ë R E S Ë

Bazuar në Ligjin në fuqi në Kosovë Mbi Ujërat ,Urdhëresat Administrative si dhe Vendimin e Inspektoratit të MMPH me nr. Prot.INSP –V-3/ZSP-1502 , K.R.U. ”Gjakova” Sh.A. Gjakovë,nxjerr këtë;
U R DH Ë R E S Ë
Me qëllim të mbrojtjes së Liqenit ,nga veprimet e dëmshme që ndikojnë në ndotjen dhe dëmtimin e Liqenit “Radoniqi”, të gjithë qytetarëve ju ndalohet ;
– Peshkimi me rrjeta gjatësore.
– Peshkimi me rrjeta hedhëse.
– Peshkimi me mjete plasëse.
– Peshkimi me gjeneratorë të rrymës elektrike.
– Shfrytëzimi i Liqenit për peshkim pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U.”Gjakova” dhe F.P.S.R. të Kosovës.
– Qarkullimi i të gjitha automjeteve për rreth dhe afër liqenit akumulues “Radoniqi”në rreze prej 500 m nga uji ,pa leje dhe autorizim të organeve kompetente të K.R.U. “Gjakova”
– Qarkullimi i barkave me motor në liqe.
– Të gjitha aktivitet të cilat mund të kenë ndikim në ndotjen dhe de- natyralizimin e liqenit dhe bregut të tij.
– Çdo shfrytëzim i zhavorrit dhe i masës drunore në zonën e bregut të liqenit në rreze 500 m nga uji ,pa leje dhe autorizim përkatës nga Drejtoria për Ujëra pranë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e Pylltarisë pranë Ministrisë së Bujqësisë.
– Peshkimi me më shumë se tre kallama.
– Peshkimi gjatë kohës së shumëzimit deri me 1 Qershor.
– Ndaj personave që nuk i respektojnë këto ndalesa ,do të pasoi masa dënimi në të holla 5.000 Euro si dhe do të ngritët aktpadi gjyqësore .
KRU “Gjakova” SH.A.
05.03.2021.

Defekt në Gradish, Komuna e Rahovecit!

Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se kemi defekt në gypin kryesor fi 300 në Gradish, Komuna e Rahovecit!

Për arsye të punimeve në lokalizimin dhe sanimin e defektit, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë për fshatrat Gexhë, Radostë, Ratkoc, Vranjak, si dhe një pjes e fshatit Dejnë.

Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit duke ndërmarrë të gjitha masat e duhura, mirpo për shkak të natyrës së defektit si dhe terenit jo të përshtatshëm mundë të ketë vonesë në sanim të defektit.

Kërkojmë mirëkuptimin e banorëve të zonës!

K.R.U.”Gjakova” SH.A.
05.03.2021.

Defekt në Fortes dhe Celinë

Defekt
Për shkak të defektit i cili ka ndodhur në orët e vona të mbrëmjes në gypin fi 400 i cili ndodhet në mes të fshatit Fortes dhe Celinë, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë nga ora 08:00 deri në riparim të defektit nga ekipa teknike e kompanisë KRU “Gjakova”.
Fshatrat që do të mbesin pa furnizim me ujë të pijes janë ; Fortes, Celin, Krushë, Nagavc, Hoqë e Vogël, Piranë, Qëndres, Bregdri, Krajk, Zym!
Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit, janë duke u ndërmarrur të gjitha masat që sa më shpejtë ta rikthejmë furnizimin me ujë.
Faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova”SH.A.
03.03.2021

Kompanisë tonë ju shtua dhe një mjetë punues “Eskavator”

Kompanisë tonë ju shtua dhe një mjetë punues “Eskavator”, donacion i dhuruar nga Banka Gjermane KFW.
Ky mjet punues do të shërbejë për ngritjen e kapaciteteve punuese dhe shërbime më të mira ndaj konsumatorëve.
Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Gjakova”, z.Ismet Ahmeti, falenderonë KFW-në, për mbështetjen e vazhdueshme ndaj kompanisë dhe bashkëpunimin e suksesshëm ndër vite!