Njoftim me rëndësi

Njoftim me rëndësi,
rreth mënyres së pagesave nëpërmjet bankes.
KRU Gjakova njofton të gjithë konsumatorët të cilët i kryejnë pagesat përmes transaksioneve të bankës (E-banking), në përshkrimin që iu kërkohet tek transaksioni përveç emrit dhe mbiemrit, i rëndësishëm është kodi apo numri referent i konsumatorit, i cili është i shënuar në ç’do faturë.
Për konsumatorët fizik numri referent është gjashtë shifror A XXXXXX, kurse për konsumatorët juridik numri referent është katër shifror B XXXX .
Për çdo konsumatorë numri referent është i veçantë i cili është kodi që identifikon konsumatorin në databazën tonë.
Disa pagesa janë të panjohura për ne në mungesë të të dhenave adekuate, andaj kërkojmë nga konsumatorët të identifikojnë numrin e saktë të kodit të tyre si referencë për pagesa të shërbimeve të ujit.
KRU “Gjakova” si gjithnjë falenderon konsumatorët për bashkëpunimin e treguar në vazhdimësi!
25.08.2021.

KRU “Gjakova”, me masa të shtuara kundër përhapjes së Covid-19.

KRU “Gjakova”, me masa të shtuara kundër përhapjes së Covid-19.
Në ambientet punuese bëhet rregullishtë dezinfektimi dhe pastrimi i të gjitha hapësirave.
Lusim konsumatorët të cilët frekuentojnë hapsirat tona, që të respektojnë masat e rekomanduara, bartja e domosdoshme e maskës si dhe ruajtja e distancës!
Faleminderit pë mirëkuptimin tuaj!
KRU “Gjakova” SH.A.
31.08.2021.

Defekt

Të nderuar konsumatorë, ju njoftojmë se kemi defekt në gypin kryesor fi 250 në fshatin Ratkovc-Komuna Rahovecit.
Për arsye të punimeve në lokalizimin dhe sanimin e defektit, jemi detyruar të ndërpresim furnizimin me ujë për fshatrat; Ratkovc, Vrajak, Bratotin si dhe një pjesë e fshatit Dejnë.
Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit duke ndërmarrur të gjitha masat që sa më shpejtë ta rikthejmë furnizimin me ujë.
Ju faleminderit për mirëkuptimin tuaj!
K.R.U.”Gjakova” sh.a.
23.08.2021

Pensionohet Drejtori i Shitjes në KRU “Gjakova” z.Xhavit Hoxha

Pensionohet Drejtori i Shitjes në KRU “Gjakova” z.Xhavit Hoxha.
Pas 44 viteve përvojë pune në një cermoni me përplot emocione, mirënjohje e lavdërime u pensionua sot Drejtori i Departamentit Komercial z.Xhavit Hoxha.
Xhavit Hoxha u punësua në vitin 1977 si lexues në qytetin e Gjakovës, për të vazhduar më pas në Njësin e Kontrolles, e më pastaj në Departamentin Komercial në menaxhimin e Enteve dhe Industri deri në bashkimin nga Kompania “Çabrati” në KRU “Radoniqi”.
Vlen të permendet si periudhë sfiduese ishte koha e masave të dhunshme ku z.Hoxha me disa kolegë të tij ja dolën që edhe në ato kushte të jashtëzakonshme të siguronin furnizimin me ujë të pijes për popullatën!
Kontributin e tij z.Hoxha e dha edhe duke qenë pjesë e shumë komisioneve të rëndësishme brenda kompanisë si; Udhëheqës i Komisionit për Ankesa të Konsumatorëve, Pjesëmarrës në Komisionin për Rekrutim të punëtorëve, kontribut dhënës në Sindikatën e Punëtorëve etj.
Me ardhjen e Kryeshefit Ekzekutiv z.Ismet Ahmetit në krye të kompanisë KRU “Gjakova”, z.Hoxhes ju besua pozita e Drejtorit të Departamentit Komercial, që nga kjo kohë pandërprerë ka punuar deri tani në ditën e pensionimit.
Hoxha thotë se: “Gjithsesi periudha 44 vjeçare e kaluar në KRU “Gjakova” ka qenë dhe mjaftë sfiduese me plot angazhime sepse kemi kryer punë në lëmi të ndryshme duke filluar nga sigurimi i konsumatorëve me ujë, mbikëqyrja, projektimet, faturimi e inkasimi. Gjitha këto arritje janë bërë në bashkëpunim me konsumatorët dhe gjithë stafin e kolegëve. Mendoj se puna më frytëdhënese është periudha e viteve të fundit ku dukshëm shifen rezultatet e arritura”.
Ndër të tjera z.Hoxha në fjalën e tij përshëndetëse u shpreh se ndihet i lumtur me realizimin e shumë projekteve të viteve të fundit të cilat ishin ëndërr për të dhe shumë koleg të tij!
“Ju falënderoj të gjithëve për gjithçka shpresoj se sukseset të vazhdojnë e të rriten ç’do ditë e më shumë”
KRU Gjakova ju uron pensionim të mbarë, të gëzoni shëndet dhe urojmë të kemi sa më shumë njerëz- punëtor të dinjitetshëm e të dalluar si ju z.Xhavit Hoxha.

K O N K U R S

Në bazë të dispozitave të nenit 21, nenit 25, paragrafit 25.2, pika h) e Ligjit Nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike (“Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës”, Nr. 31/2008 (dt.15.06.2008), respektivisht nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-111 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës” nr. 13/2012 (dt. 30.05.2012), dhe Ligjin Nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike, Komisioni i Auditimit i Ndërmarrjes Publike K.R.U “Gjakova” SH.A, në Gjakovë, mori vendim që të shpall:
K O N K U R S
Titulli i vendit të punës – Auditor/e i/e Brendshëm/e
Numri i pozitave: 1 (një)
Kohëzgjatja e punës: Në kohë të caktuar.
Përshkrim i detyrave të punës:
-Vlerëson procesin e veprimeve kontrolluese në tërë ndërmarrjen bazuar në vlerësimin e përshtatshmërisë së sistemeve të kontrollit të brendshëm.
-Respekton legjislacionin e përgjithshëm në fuqi, kodin e etikës dhe sjelljes, si dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.
-Monitoron zbatimin e rekomandimeve në mënyrë sistematike sipas planit të veprimit të miratuar nga Udhëheqësi i Ndërmarrjes dhe Komiteti i Auditimit.
-Vlerëson nëse dizajni i procesit të kontrollit, siç është bërë dhe paraqitur nga menaxhmenti është adekuat.
-Kryen auditime individuale për të siguruar përshtatshmërinë e objektivave dhe fushëveprimit të auditimit, përshtatshmërinë e testimit të kryer dhe saktësinë e konkluzioneve të arritura.
-Përcakton nëpërmjet testimit dhe procedurave të tjera, nëse procesi në fakt është duke funksionuar në mënyrë efektive dhe efikase ashtu siç është synuar.
-Raporton rezultatet e punës së kryer të auditimit dhe ofron rekomandime aty ku ka nevojë për përmirësimin e procesit të kontrollit.
-Raporton rregullisht tek Drejtori i Njësisë për Auditim të Brendshëm dhe Komiteti i Auditimit dhe përmbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e tyre.
Kualifikimi, përvoja e punës, aftësitë dhe karakteristikat personale:
-Diplomë universitare në Ekonomi, Juridik, Administratë Publike, Financa Publike apo fusha të tjera të studimeve relevante për sektorin që do të auditohet 4 vjeçar, si dhe me
Sistem të Bolonjes 3+2 , diplomat e universiteteve jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara.
-Duhet të ketë certifikatë të auditorit të brendshëm në sektorin publik, e lëshuar nga Ministria e Financave ose certifikatë për auditor të brendshëm në sektorin publik nga ndonjë institucion relevant ndërkombëtar apo vendor në pajtueshmëri me kriteret e nxjerra nga Ministri i Financave
-Kandidati/ja duhet të ketë së paku tre (3) vite përvojë menaxheriale në fushën e administrimit të biznesit, financave, kontabilitetit apo nga një fushë tjetër e shkencës ose njohurisë e cila ka të bëjë me veprimtarinë afariste të K.R.U “Gjakova” Sh.A. – e preferuar është përvoja në auditim të brendshëm në sektorin publik.
-Të posedoj aftësi të shkëlqyeshme komunikimi dhe organizimi të punës.
-Njohja e punës me kompjuter: Word, Excel dhe Power Point.
-Vërtetim nga gjykata që nuk është nën hetime ( jo më e vjetër se 6 muaj).
-Të ketë aftësi për të interpretuar dhe zbatuar Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar, Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, si dhe legjislacionin në fuqi që i përgjigjet veprimtarisë së ndërmarrjes.
-Njohja e gjuhës angleze do të jetë përparësi.
-Të ketë shkathtësi të prezantimit dhe raportimit.
Paga mujore: Sipas Rregullores në fuqi.
Informata të përgjithshme:
-Të drejtë aplikimi për këtë konkurs kanë të gjithë qytetarët që plotësojnë kriteret arsimore dhe profesionale sipas konkursit.
-Testimi me shkrim dhe intervista do të bëhen pas përfundimit të afatit për aplikim sipas ligjit.
Procedura për aplikim: – Aplikacioni (formulari) për konkurrim merret në Kompani dhe në web-faqen e Kompanisë, dhe të njëjtës i bashkangjiten:
-Kopja e letërnjoftimit.
-Certifikata e lindjes.
-CV-ja.
-Letër Motivuese / kërkesa për punësim.
-Kopjet e dokumentacionit të kualifikimit (kopja e noterizuar), përvoja e punës , si dhe dokumentacionet tjera të nevojshme sipas konkursit.
Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.
Afati i konkurrimit është nga data: 30/07/2021 deri me 28/08/2021- ora 16:00. Adresa e zyrës Rr. UÇK Nr.7, 50 000 – Gjakovë, Kosovë.
Vërejtje: Dokumentet e pa kompletuara, si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të shqyrtohen.

Njoftim-Legalizimi i kyçjeve të reja

Njoftim-Legalizimi i kyçjeve të reja.
Duke u bazuar në rregulloren me nr. 10/2019 të Autoritetit Rregullator për Shërbime të Ujit në Kosovë, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” Sh.A, njofton konsumatorët për mënyrën e Procedurave dhe Aplikimit për lidhje të reja.
KRU “Gjakova” si ofrues i shërbimeve, ju njofton me procedurat për regjistrim në bazë të rregulloreve në fuqi në mënyrë që lidhja juaj të jetë e rregullt.
Në të kundërtën çdo ndërhyrje – lidhje e paautorizuar, në rrjetin e ujësjellësit, përbën vepër penale e sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës.
Apelojmë që të paraqiteni pranë zyreve tona dhe të bëni aplikimin për lidhje të reja bazuar në Rregulloren Nr.10\2019 për Standardet Minimale të Shërbimeve të Ujit në Kosovë, Neni 19.
Neni 19
Instalimi i lidhjes në shërbime
1. Pasi të jetë aprovuar aplikacioni për shërbime dhe të jenë kryer pagesat nga aplikuesi sipas procedurave në fuqi, ofruesi i shërbimeve do të kryej instalimin e lidhjes së
shërbimeve brenda njëzet (20) ditëve të punës. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë ofruesi i shërbimeve duhet të informojë aplikuesin me shkrim për arsyet e shtyerjes së instalimit të lidhjes.
2. Instalimi i lidhjes së shërbimeve (gypit të lidhjes dhe ujëmatësit) bëhet nga ofruesi i shërbimeve. Në rast se punët e lidhjes kryhen nga kontraktori i pavarur, një gjë e tillë duhet të bëhet nën mbikëqyrjen dhe pranimin teknik nga ofruesi i shërbimeve.
3. Të gjitha shpenzimet për ekzekutimin vendosjes së gypit të lidhjes (punët tokësore, materiali, punimet ujëinstaluese) duhet të paguhen nga aplikuesi në bazë të tarifës në fuqi e cila është e aprovuar nga Autoriteti.
4. Përcaktimi i pikës së lidhjes në rrjetin e ujësjellësit dhe në rrjetin e kanalizimit si dhe përcaktimi i diametrit të gypit të lidhjes dhe të ujëmatësit bëhet nga ofruesi ishërbimeve.
Për çdo informacion shtesë mund të drejtoheni në zyret tona për Shërbime me Konsumatorë, e njejta vlen për gjithë zonën tonë operative, Gjakovë, Rahovec dhe Prizren.
KRU “Gjakova” sh.a.
05.08.2020.

KRU “Gjakova”, ofron ndihmën e saj në luftën kundër zjarreve

KRU “Gjakova”, ofron ndihmën e saj në luftën kundër zjarreve.
Me kërkes të MBP-së,në ndihmë rreth situatës së krijuar nga zjarret, KRU “Gjakova” menjëherë ka treguar gadishmërin për të ofruar ndihmë në zonat e prekura nga zjarret.
Në bashkëpunim me Drejtorin e Emergjencave të Komunës së Gjakovës me anë të cisternës dhe stafit mbështetës kemi asistuar aty ku ishte e nevojshme.
KRU “Gjakova” është e pregatitur dhe në gatishmëri që të ofrojë ndihmën e saj kudo dhe kurdo ku paraqitet nevoja!
KRU “Gjakova” SH.A.
03.08.2021.

https://www.facebook.com/1164513453574840/videos/355851946094396

Apel për mos keqpërdorim të ujit

Apel për mos keqpërdorim të ujit.
Njoftojmë konsumatorët se kohëve të fundit ka një rritje të konsumit që po shoqërohet me një shkallë të madhe të keqpërdorimeve të ujit të pijshëm, kryesishtë në disa lokacione specifike.
Si pasojë e këtyre keqpërdorimeve nga konsumator të pandërgjegjshëm, kohë pas kohe është i pamundur furnizimi për disa pika më të larta.
Andaj me qëllim të furnizimit me sasi të mjaftueshme dhe të barabartë për të gjithë konsumatorët, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” apelon që të racionalizohet shpenzimi i ujit të pijes dhe të mos keqpërdoret për arsye të panevojshme.
Ekipet e KRU “Gjakova” janë tërë kohës në teren në verifikim te gjendjes, personat që identifikohen nga ekipa e kontrolles , duke keqpërdorur ujin e pijes do të ndëshkohen me gjobat e parapara sipas rregulloreve në fuqi.
KRU “Gjakova” sh.a
30.07.2021.